RomaniArcha

Eschatológia- posledné obdobie cirkvi

Žiaden zbor nie je dokonalý, ale duchovné smerovanie je v tejto dobe veľmi dôležité. Kresťanstvo sa v  posledných časoch rozvetvuje na dva základné prúdy. Jedným je nevesta Kristova, ktorá očakáva už 2000 rokov na príchod svojho Pána.

Vývoj všeobecnej, čiže celosvetovej cirkvi sa dá podľa časového sledu vyložiť podľa Zjavenia Jána 2. a 3. kapitoly. Z tohto pohľadu sa chceme terazzamerať na obdobia a kresťanské cirkvi, ktoré sa dostanú až k času vytrhnutia , podľaJánovho evanjelia 14.kapitoly, 1.Tes 4:14-17 1. Kor 15:51-52. Podľa tohto duchovného vekopisu za prvé obdobie cirkvi považujeme obdobie skutkov apoštolov, čiže od Letníc po obdobie posledných žijúcich svedkov Ježiša Krista. Ďalších sedem období je obraz siedmich zborov zo Zjavenia Jána 2. a 3.kapitoly . Prvým zborom je Efezský zbor a je to obdobie, kedy po apoštoloch povstávajú falošné služobné dary a napriek tomu, že zbor je žiaducim v Božích očiach, opúšťa prvú lásku. Druhým obdobím je Smirnský zbor,čo je obdobie veľkého prenasledovania kresťanov rímskymi cisármi v 2.storočí. Je to tiež obdobie, kedy v pohanských kresťanoch povstáva antijudaizmus, teda cirkev sa snaží zaujať postavenie Izraela. Tretie obdobie je obdobie Pergamónskeho zboru, čiže cudzoložnej Cirkvi, kedy vstupuje do kresťanstva modlárstvo a spájanie politickej a duchovnej moci v osobe cisára Konštantína v 3. a 4.storočí. Do popredia vstupujú rituály a ceremónie a duchovný kresťania ako Antipas sa dostávajú do nemilosti a sú štátnou cirkvou utláčaní.

Tyatírsky zbor sa dá preložiť ako obeť príjemnej vône. Je veľmi aktívny,no popri Božom slove je v tejto cirkvi veľmi silný kult Jezábel, čo je silné očarovanie, ktoré ak táto cirkev neodvrhne prejde posledným súžením v dobe Antikrista a títo kresťania nebudú vytrhnutí, ale budú pobití mučeníckou smrťou. Chronologickytu radíme rímskokatolícku cirkev, gréckokatolícku cirkeva pravoslávnu cirkev, u ktorých popri Biblii je rovnocennou duchovnou autoritou tradícia, čoho súčasťou je aj Mariánsky kult. Tento je veľmi vplyvný skrze svoje nadprirodzené zjavenia a proroctvá. Aj keď sa prezentuje v osobeMárie a kresťanských formách, je to prejav ducha Jezábel, čo dokazuje aj ovocie.

Sardský zbor sa dá preložiť ako pozostatok. Tento zbor môžeme stotožniť s protestantizmom.Jeho začiatky boli, návrat k Písmu Svätému a to v rodnej reči , očisteniecirkvi od korupcie, nemorálnosti a lží. Prvotný náboj Husa, Luthera a ďalších už zďaleka nie je to, čo môžeme vidieť dnes v ich nasledovníkoch. Prioritou sa stáva ekumenizmus.

Filadelfský zborsa dá preložiť ako bratská láska. V tomto zbore už nieje antisemitizmus, čiže náhrada Izraela cirkvou a  Rímnie je novým Jeruzalemom. Ostávajú verní Božiemu slovu . Je to obdobie 19.storočia, kedy sa obnovil štát Izrael a v Amerike a Európe vznikajú prebudenia – hnutie Ježiš, uzdravujúce prebudenia skrze metodistov a iné cirkvi.

Laodicejský zbor sa dá preložiť ako vláda ľudu. Základným problémom tohto zboru je vlažnosť. V poslednom období, po vyliatí Svätého Duchabudú mať niektoré cirkvi poznanie o duchovných daroch, práci Svätého Ducha a o moci viery. Napriek tomu vytrvale praktizovať vieru bude kvôli narastajúcej neprávosti čoraz ťažšie. Kresťania budú mať o sebe dobré vyznanie, ale ich duchovný stav je taký, že Ježiš zvonku klope na dvere ich srdca. Božia ponuka pre týchto kresťanov je ohňom preskúšané zlato, čo je viera v Božie slovo. Viera bude v tom období, ako v iných prepaľovaná v ohni, čiže v skúškach. Druhou ponukou sú biele šaty.K viere pridané skutky sú na inom mieste v Zjavenia Jána naším rúchom. To znamená, že viera bez skutkov je mŕtva a človekbezrúcha na svadbe nemôže ostať. Treťou ponukou pre laudicejských je kolýriová masť, čo je obrazom pomazania Svätého Ducha. Päť rozumných panien malo v nádobách dostatok oleja pred príchodom ženícha a tie vstúpili na svadbu Baránkovu.

Druhá polovica sa však na svadbu nedostala .