RomaniArcha

Zasadený v dome Hospodinovom

Čo znamená byť zasadený v dome Hospodinovom? Pozrime sa čo na to hovorí Božie slovo. /Žalm 92,8-15/ Štrnásty verš hovorí o tých, ktorý sú zasadený v dome Hospodinovom. Čo predstavuje Hospodinov dom? Hospodinov dom je miestna cirkev, z Božieho slova vieme, že cirkev vždy bola a vždy bude Božím plánom. Keď sa staneme súčasťou miestnej cirkvi a dovolíme, aby naše životy boli […]

Čo znamená byť zasadený v dome Hospodinovom? Pozrime sa čo na to hovorí Božie slovo.

/Žalm 92,8-15/

Štrnásty verš hovorí o tých, ktorý sú zasadený v dome Hospodinovom. Čo predstavuje Hospodinov dom?
Hospodinov dom je miestna cirkev, z Božieho slova vieme, že cirkev vždy bola a vždy bude Božím plánom. Keď sa staneme súčasťou miestnej cirkvi a dovolíme, aby naše životy boli skutočne zasadené do tejto služby prídu na naše životy požehnania. Sadiť – znamená vkladať nejaké semená do zeme do pôdy, sadíme ich na to aby vyrástli. Čiže my sme rastliny a miestna cirkev je pôda, práve tak, ako rastlina čerpá život z vody, tak i my máme svoj život čerpať z cirkvi. Rastlina je dobrá iba na toľko, nakoľko je kvalitná pôda v ktorej je rastlina zasadená a nakoľko je dobre zásobovaná vodou. Preto musíme Pánovi dovoliť, aby nás viedol do Cirkvi, kde sa učí Božie slovo a kde je Duch Svätý prítomný.

/Jeremiáš 17, 5-8/

Pre Pána je veľmi dôležité to, aby sme niesli ovocie a sú veci, ktoré môžu napomôcť k plodnosti. Sú dve dôležité rysy vo veriacom a to vernosť a odovzdanosť. Tieto vlastnosti môžu odomknúť prítok požehnania. Najskôr musíme byť verný Slovu a modlitbe v našom osobnom vzťahu k Pánovi. Pokiaľ človek nie je verný v týchto oblastiach, nezažije Božiu moc a požehnanie vo svojom živote. Ako hovorí Božie slovo na jednom mieste, „aby sme túžili po duchovnom čistom mlieku ako novorodeniatka.“ To znamená, že našou prvoradou túžbou by malo byť poznať Pána a byť v Jeho prítomnosti. Myslím si, že najlepším vzorom pre nás kresťanov je v tomto apoštol Pavol pozrime sa na to bližšie.

/Filipským 3,7-15/

My ako kresťania musíme mať v srdci rovnakú túžbu a vášeň ako apoštol Pavol, túžbu nadovšetko poznať Boha a moc Jeho vzkriesenia. Pavlovou najväčšou túžbou bol intímny osobný vzťah s Bohom. Toto je veľmi dôležité. Pavol mal zjavenie o Bohu, ale  stále cítil, že ho takmer nepozná. Jediný známy spôsob ako vyrásť v poznávaní Boha je praktizovať modlitebný život, sýtiť sa Božím slovom a byť zasadený do domu Hospodina. Pokiaľ človek vynechá čo i len jednu z týchto vecí bude zabrzdený vo svojom duchovnom živote. Druhá oblasť, v ktorej potrebujeme podrásť je návšteva cirkvi. Mnohí ľudia si myslia, že chodenie do cirkvi je nepovinné, voliteľne alebo si myslia, že do cirkvi nepotrebujú chodiť vôbec. Myslia si, že si vystačia sami, že pôjdu len vtedy keď sa budú na to cítiť. Tento postoj je nesprávny, preto sa život mnohých ľudí nemení. Zanedbať návštevu cirkvi je akoby sme neposlúchli Božie Slovo. A samozrejme môže nastať aj druhý extrém, človek môže navštevovať cirkev ale pritom zanedbá modlitbu, čítanie slova, z takého kresťana sa stáva náboženský človek. Jedná z vecí, ktorá nás môže odradiť od vernosti je naša práca, je dôležité zaopatriť rodinu ale dôležitejšie je ju zaopatriť duchovne. Pokiaľ túžime byť verný cirkvi a túžime po Božom požehnaní, robme všetko preto, aby sme boli tam kde nás Pán chce mať. A keď budeme na tom správnom mieste budú sa diať nasledovné veci:

1. Rozkvitať v Bohu.

2. Prosperovať.

3. Budeme v období najväčšieho úspechu.

1. Rozkvitať- rásť veľmi zdarilo, dariť sa.

Keď sme zasadený do domu Hospodina presne to sa začne diať. Začne sa nám dariť vo všetkých oblastiach, presne ako strom v dobrej pôde, každý človek má v sebe potenciál , ktorý mu Pán dal, kde ho môže využiť v zbore za podpory pastora.

2. Prosperovať.

Prosperita vyplýva zo zmluvného vzťahu s Pánom. Avšak ako vždy musíme preto niečo urobiť, aby sme to mohli zakúsiť. Nefunguje to aicky. Musíme v našich životoch aplikovať Božie slovo.

Jeden zo spôsobov ako hľadať Božie kráľovstvo je aj to, že budeme navštevovať cirkev v ktorej sme zasadený. Sú aj ďalšie veci, ktoré musíme urobiť, aby sme zakúsili prosperitu, princíp sejby a žatvy. Nič nesmieme zanedbať pokiaľ chceme zakúsiť pravú biblickú prosperitu.

3. Byť v období najväčšieho úspechu, vplyvu.

/Daniel 6,1-3/

V roku 605 pred n, l. po bitke Charkemis zobrali Babylončania k sebe domov tých najlepších mladíkov z Judska, aby ich vycvičili pre Kráľovskú službu. Daniel mal vtedy asi šestnásť rokov a bol jeden z nich. Vzali ho zo židovského domova, kde ho učili o Božom zákone, viere a zrazu sa ocitol v pohanskej kultúre, kde sa uctieval mesiac a hviezdy. I v takom prostredí bol verný Bohu a bol nakoniec vyvýšený do vysokého postavenia. Vždy keď človek zostáva verný Bohu a nasleduje ho celým srdcom začne v živote excelovať. Boh ho povýši. Začne mať priazeň i v nespravodlivom svete. Pán má vlastný spôsob povýšenia, ktorý zachádza ďaleko za naše predstavy. Jeden z kľúčov ako nachádzať tieto veci je ostať verný Bohu aj keď sa nedarí.

Každý z nás je potrebný v tele Kristovom, pretože každého Pán obdaril talentami, darmi ktoré sú dôležité v cirkvi. Modlím sa, aby toto prišlo k nám ako veľké zjavenie. Verím, že ak to prijmeme v srdci a potom to začneme praktizovať naše životy sa zmenia a zmení sa aj atmosféra v cirkvi. Na záver vám chcem ponúknuť taký malý test alebo kvíz, v ktorom si môžete úprimne pred Pánom odpovedať na nasledujúce otázky a prípadne nedostatky predložiť Pánovi v modlitbe.

Vlastnosti človeka, ktorý je zasadený v dome Hospodinovom:

– Podporuje cirkev desiatkami a darmi.

– Podporuje cirkev svojou prítomnosťou.

– Je odovzdaný Slovu a modlitbe.

– Má srdce služobníka.

– Odovzdane vypĺňa potreby iných.

– Podporuje Bohom vybrané vedenie a stojí pri nich.

– Je príkladom pobožnosti, nezúčastňuje sa klebiet.

– Nevstupuje do horkostí a hádok.

– Je odovzdaný službe domu Hospodina.

– Je verný.

– Má starosť o rast tela.

– Privádza ľudí do tela – nesie ovocie.

Vlastnosti nezasadeného človeka:

– Zriedka kedy dáva dary a keď dáva, dáva málo.

– Do cirkvi chodí len vtedy, keď sa na to cíti.

– Nemá čas na Slovo.

– Chce, aby sa slúžilo len jemu a nie druhým.

– Stará sa len o svoje potreby.

– Vedenie podporuje slovami len vtedy, keď sú prítomný.

– Málokedy povie niečo dobré.

– Svár a roztržky sú zvykom jeho života.

– Nezaujíma ho, aký dáva príklad.

– Hovorí nech to urobí ten druhý.

– Je nespoľahlivý.

– Vždy hľadá príležitosť ako sa vyvýšiť.

– Stále hľadá nové stretnutia a ľudí pozýva do inej cirkvi.

Redaktorka:  Marika Gažiková