RomaniArcha

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

Malé deti nenesú zodpovednosť za svoje skutky do veku, kým nevedia rozoznávať, čo je dobré a čo zlé. Teda dieťa,ak nespáchalo nič zlé, nemôže byť za to potrestané. Biblia píše, že každý bude súdený podľa svojich skutkov.
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Mt16:27
Tradičný krst detí na tom nič nemení. Ak by Boh dal protekciu nemluvňatám, ktoré sú pokropené vodou pred tými deťmi, ktoré nikto nepoprskal, tak by bol Boh skorumpovateľný a bol by prijímačom osôb. Krst je skutok viery, takže ho môže absolvovať len ten, kto sám za seba uveril v Ježiša Krista ako svojho osobného vykupiteľa z vlastných hriechov. Túto vec malé dieťa určite nevie urobiť a Božie Slovo tvrdí, že nikto to nemôže urobiť za neho. Ani “krstní rodičia”.
Nikto nijakým činom nevykúpi brata, nedá Bohu za neho smierneho. Lebo by predrahé bolo výkupné jeho duše, aby žil ďalej na večnosť a nevidel porušenia!  Ž49:8-10
O nemluvňatách Písmo hovorí nasledovne.
Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa.  Ž 8:3
Ježiš sa odvoláva na toto miesto s tým, že slovo pevnosť nazval chválou. Takže sa dá predpokladať, že Boh má miesto prebývania pre nemluvňatá, ktoré ho budú chváliť vo večnosti. Na druhej strane platí, že jedného dňa sa postavíme pred Sudcu, kde nikto neobstojí so svojimi skutkami, a preto je dôležité, aby sme boli zapísaní do Baránkovej knihy života skrze znovuzrodenie z ducha.
A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A keď niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.
ZJ 20:11-15
Autor článku: www.domviery.sk