RomaniArcha

Čo je sekta?

Čo je sekta?

Slovo SEKTA (pochádza z latinčiny) nemalo hanlivý charakter, ako je to v súčasnosti. V dávnej minulosti pod slovom sekta (berme do úvahy preklad) sa rozumelo niečo ako strana alebo skupina ľudí, kladúca väčší dôraz na niečo (niekoho) iné, ako väčšina. Aj Biblia uvádza, že pred 2 tisíc rokmi boli v Izraeli viaceré sekty – strany, napríklad herodiáni, ktorí boli hodne naklonení k Herodesovi; farizeji, snažiaci sa prísne dodržiavať literu Mojžišových zákonov; saduceji (Sk 5:17); a napriek tomu všetci chodili do jedného chrámu, verili v toho istého Boha, chápali to tak, že sekta patrí do celku, ako dnes sektorový nábytok je určitý celok. Mali spoločný základ, hoci mali iné dôrazy. Kresťanov vtedy tiež nazvali sektou, je to zapísané v knihe Skutkov apoštolov 24:5 a 24:14. Ale apoštol Pavol oddelil kresťanov od Židov z dôvodu iného základu, lebo Židia neuverili Zákonu a prorokom, že Ježiš Kristus z Nazaretu je Mesiáš (On je základ, oni si mysleli, že večný život je v Písmach J 5:39, nie v Kristovi). Sk 19:9 „Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov“. Toto oddelenie z dôvodu iného základu spôsobilo nevraživosť Židov ako väčšiny proti veriacim v Ježiša Krista a ich hanobenie.

Toto môžeme vidieť aj dnes, že veľké cirkvi uplatňujúce svoj vplyv, chtiac podriadiť tých, ktorí majú iné zmýšľanie ako majú oni, dali slovu sekta dôrazne iný význam, hanlivý charakter (nie sú to ateisti). Ak sa dnes povie o nejakej skupine sekta, odvráti sa okolie od nich ako od nebezpečných a zvrhlých ľudí. Ani sa tomu nedivíme. Veď ľudia si spájajú slovo sekta s katastrofálnymi udalosťami hromadnej samovraždy v Guayane v 80. rokoch, alebo zásah FBI proti sekte Branch Davidians u mestečka Waco v Texase v roku 1994, alebo otrávenie niekoľko ľudí v tokijskom metre plynom, či útok na Dvojičky.

Ak odstránime hanlivý podtón slova sekta, prídeme k názoru, že SEKTA JE SKUPINA, KTORÁ SA ODDELILA OD PÔVODNÉHO ZÁKLADU, tak ako to urobil Pavol. V takomto rozsudzovaní je rozhodujúce, čo sa považuje za základ. Je to Biblia – Božie slovo ktoré nepominie, alebo napríklad učenie Rímskej cirkvi, dogmatika, liturgia, tradícia…?

Židia považovali svoje učenie („Starú zmluvu“) za uzavreté. Kresťanov, ktorí v nej videli aj predpoveď príchodu Spasiteľa a Jeho obetovanie sa, nazvali sektou. Židia neprijali a nepochopili Novú zmluvu v krvi nepoškvrneného Baránka. Ak napríklad rímsky katolík považuje za základ Rímsku cirkev a jej učenie, tak tí, čo neprijímajú jej učenie a oddelili sa, podľa neho sú sekta. V náboženskej oblasti – v kresťanstve sú skupiny, ktoré ku Svätému písmu niečo pridali alebo ubrali (5Moj 4:2, 5Moj 13:1; Pr 30:6; Zj 22:18) „Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán, napísaných v tejto knihe“, pôvodný základ – Ježiš Kristus z Nazaretu sa dostal do pozadia. 1 Kor 3:11 „Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus.“ Vytvorili si iný základ alebo ďalšie základy. Ponechávame na vás, rozsúdiť kto je sekta a kto nie. Veríme v Ježiša Krista z Nazaretu ako zjavené slovo Božie, nepridávame ani neuberáme z Neho, snažíme sa podľa Neho žiť.

Tu je aj odpoveď, prečo sa nejaké skupiny ľudí, aj po necelých 2000 rokoch oddelili a ďalší sa oddeľujú. Myslíme tým na mená Luther, Hus, Kalvín, Evan Robertz, George Whitefield , Charles G. Fiiey, Morgan, Anakondia, Hagin, Prince, Yonggi Cho … Vrátili sa k základu, ktorý kázal apoštol Pavol – k Slovu Božiemu – ku Kristovi Ježišovi.

Autor článku: www.domviery.sk