RomaniArcha

Dá sa Božia trojjedinosť biblicky obhájiť?

Som kresťan, ale po rozhovoroch s Jehovovými svedkami vážne pochybujem o tom, že Boh je trojica. Preskúmal som si to v Biblii a zistil som, že slovo trojica sa nikde nenachádza. Ako by sa dala Božia trojjedinosť biblicky obhájiť?

Pri čítaní Biblie sa netreba riadiť návodom Jehovových svedkov, ale Svätým Duchom. Ani my nepoznáme boha s menom “trojica”, ale jednoznačne vieme v Biblii nájsť tri osoby vyznačujúce sa božími vlastnosťami, ktoré sú v jednote. Takže pozrime sa do Písma:

Boh pravidelne hovorí o sebe v množnom čísle:
“A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.” (1M 1:26)

“Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha.” (1M 11:7)

“Vtedy povedal Hospodin Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho!” (1M 3:22)

Boh nie je sám, aj keď je jeden, vo viacerých citátoch Písma sa všetky tri osoby vyskytujú súčasne:

“Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.” (1M 1:1-3)
– Boh vyriekol Slovo a tým Slovom je podľa Novej zmluvy Ježiš.

“Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.” (Iz 9:6-7)
– Tu jasne vyplýva, že Mesiáš je Boh.

“Pristúpte ku mne, počujte to: Od počiatku som nehovoril skryte; od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. – A teraz, Pán Hospodin ma poslal a jeho Duch.” (Iz 48:16)
– Toto slovo sa vzťahuje tiež na Vykupiteľa.

Teraz niekoľko príkladov z Novej zmluvy, kde jasne vystupujú tri Božie osoby súčasne:

“A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha…” (Mt 28:19)

“Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. ” (1J 5:7)

“A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. “(Mt 3:16-17)
– Aj tu veľmi jasne vystupujú súčasne tri Božie osoby.

Ježiš jasne odkázal svojim nasledovníkom, že máme byť jeho svedkami:
“Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.” (Sk 1:8)

Kto nie je svedkom Ježišovým, ten nie je kresťan. Zároveň svedčiť o Ježišovi vie len ten, kto s ním niečo zažil a má s ním živú, konkrétnu a reálnu skúsenosť. Ježiš je reálny a je možné mať s ním osobný vzťah. Bez toho ste len teoretik a nie kresťan. Na všetky tri osoby je mnoho citátov, že disponujú rôznymi vlastnosťami. Napríklad Svätého ducha je možné zarmútiť, takže nie je len abstraktnou silou, ale suverénnou osobou rovnocennou so Synom aj Otcom.

Autor článku: www.domviery.sk