RomaniArcha

Veríte že Boh prebýva v chrámoch?

Veríte, že Boh prebýva v chrámoch?

Je to dobrá otázka. Ľudský názor sa totiž veľmi často diametrálne líši od Božieho názoru, preto odpoviem konkrétnymi tvrdeniami z Božieho Slova.

Znovuzrodený kresťan, naplnený Svätým Duchom je Božím chrámom

Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?“     1Kor 3:16

Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.”    1Kor 3:17

A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.”      2Kor 6:16

Boh neprebýva v chrámoch učinených ľuďmi

Ale Najvyšší nebýva v chrámoch, učinených rukou…”      Sk 7:48

Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch, učinených rukou.”    Sk 17:24

Lebo či vskutku bude Boh bývať na zemi?! Veď hľa, nebesia a nebesia nebies ťa neobsiahnu, a čo potom tento dom, ktorý som vystavil!”      1Kr 8:27

Autor článku: www.domviery.sk