RomaniArcha

Slovensko a rasizmus

Slovensko a rasizmus, alebo – skôr, ako začneme súdiť Rómov. Mám pocit, ako by sa o Rómoch vytváral obraz, ktorý nás tlačí k robeniu extrémnych rozhodnutí. Podobne, ako to bolo v minulosti, keď ľudia hľadali príčiny nepriaznivého stavu v spoločnosti, zamerali sa na rasu, ktorú ako celok kriminalizovali. Preto, že sa kriminalita neriešila dôsledne u jednotlivcov, za ich konkrétne kriminálne skutky, […]

Slovensko a rasizmus, alebo – skôr, ako začneme súdiť Rómov.

gypses

Mám pocit, ako by sa o Rómoch vytváral obraz, ktorý nás tlačí k robeniu extrémnych rozhodnutí. Podobne, ako to bolo v minulosti, keď ľudia hľadali príčiny nepriaznivého stavu v spoločnosti, zamerali sa na rasu, ktorú ako celok kriminalizovali. Preto, že sa kriminalita neriešila dôsledne u jednotlivcov, za ich konkrétne kriminálne skutky, obeťami sa stali aj nevinní ľudia – Židia a Rómovia. Symbolom tejto nespravodlivosti je do dnes nezabudnutý holokaust. Naprieky zlým skúsenostiam z minulosti štát Izrael každý rok integruje medzi svojich občanov desaťtisíce prisťahovalcov. 65-ročná existencia tohto štátu, je veľkou nádejou pre nás všetkých, a síce, že je možné vytvoriť krajinu s demokratickými princípmi a zároveň hospodárskym rozvojom. Poďme ale späť na Slovensko. Je zaujímavé, že napriek snahe politikov šetriť, kde sa dá, sa práve pri riešení „rómskej otázky“, so stavom ktorej je Slovensko tak nespokojné uchyľujú k hľadaniu nových, neoverených, no najmä drahých riešení príkladom čoho sú internátne školy.

A v skutočnosti majú riešenie takpovediac pod nosom. V roku 2010 uskutočnila Slovenská Akadémia Vied výskum pod názvom SIRONA 2010, ktorý objektívne odporúča funkčnú a lacnú letnično-charizmatickú formu pastorácie1, ktorou sa dosahujú v oblasti sociálnej inklúzie Rómov preukázateľné výsledky. Napriek týmto výsledkom, nie je možné tieto vedecké a zároveň biblické odporúčania aplikovať do slovenských zákonov a praxe. Jednoducho povedané, už tri roky sa ďalej používajú tradičné, nefunkčné a drahé spôsoby riešenia rómskej otázky, ktoré, ťažko povedať nakoľko cielene, posilňujú rasizmus na Slovensku. Avšak napriek tomu, že Kresťanské spoločenstvá Milosť vykonávajú pozitívnu spoločenskú činnosť aj medzi Rómami, sme určitými kruhmi stigmatizovaní ako sektári, o čom svedčí doposiaľ znemožnené zaregistrovanie sa ako cirkev.

Pri mojej pastorácii v Kežmarskom a Ľubovnianskom regióne sa množstvo zanedbaných a nahromadených problémov medzi našimi Rómami vyriešilo duchovnou cestou, skrze Božie slovo. Oslobodili sa z rôznych závislostí, začali sa vzdelávať, lepšie hospodáriť a osobným príkladom motivovať ďalších, hlavne novú generáciu, pre zodpovedný prístup k práci. Preto chcem povzbudiť hlavne skutočne obrátených kresťanov, aby sa nenechali strhnúť nacionalistickými vášňami, k extrémnym záverom oproti Rómom, ako celku. Na druhej strane netreba byť naivný, že misia privedie k obráteniu všetkých Rómov. Integrácia sa na Slovensku chápe najmä ako asimilácia. Prisťahovalec sa len ťažko môže „stať“ Slovákom. Za Slováka či Slovenku musí byť prijatý/-á. Naši Rómovia na toto čakajú už niekoľko storočí. Napríklad aby si mohli zakúpiť pozemok, na ktorom by budovali svoju budúcnosť a nemuseli ísť niekam, odkiaľ ich znovu vyženú. Celá spoločnosť hovorí o tom, že Rómovia zneužívajú sociálny systém. Nedá sa však povedať, že ho zneužívajú. Jednoducho užívajú to, čo nerómski politici systémom nastavili tak, že sa neoplatí pracovať a nemusí sa dodržiavať zákony. Ide o to, napraviť celý systém – nie systém určený špeciálne pre Rómov. Dávky sú na Slovensku priznané každému, koho príjem nedosahuje výšku životného minima, resp. nemá žiaden príjem – život týchto ľudí často pripomína zápas o holú existenciu. Pri hľadaní práce sa ale Rómovia z osád ocitajú v úplne kritickej situácii, keďže mnohé osady sa nachádzajú v najmenej rozvinutých regiónoch. Tu stúpa nezamestnanosť až na 70 – 100%. Myslím, že je len potrebné vytvoriť motivačné prostredie, aby jednoducho tí neprispôsobiví videli, že sa oplatí byť zodpovedným. A až potom robiť represie.

Z biblického hľadiska je prisťahovalec a chudobný, osobou podobnou sirotám a vdovám teda osobou Bohom chránenou. Neprávosť praktizovaná na týchto typoch ľudí je nasledovaná Božím súdom. Preto by sme aj ako kresťania mali pozornosť upriamiť na skutky ľudí, za ktoré musia niesť zodpovednosť aj pred Bohom aj pred štátom (Rim 10). Inú kultúru alebo temperament môžeme za normálnych okolností brať v spoločnosti a  v našich zboroch za obohatenie, čoho odmenou je aj dozrievanie ovocia nášho ducha a naša šľachetnosť (Gal 5:22). Pozornosť však týmto chcem upriamiť na ducha doby, ktorý posilňuje národnostné nepokoje. (MT 24) V minulosti boli strojcami týchto nepokojov práve náboženské skupiny, ako Hlinkova garda vedená Jozefom Tisom. Aj v dnešnej dobe sa takéto gardy „za boha a za národ“ usilujú získať spoločenskú podporu.

Vidíme, že v tejto dobe skutočne Boh povoláva hlásať evanjelium aj do rómskych osád, preto sa modlíme za ich skutočné obrátenie. Nechceme predčasne posúdiť situáciu v osadách len z pohľadu mediálnej propagandy. Boh svojím časom pomstí nespravodlivosť, to už však nebude etnická genocída, ale spravodlivý Boží súd. Chudoba ale na druhej strane neoprávňuje produkovať generáciu nevďačných a násilných asociálov. Myslím, že rasistické cítenie je čiastočne výsledkom nespravodlivého zvýhodňovania Rómov. Na riešenie tohto stavu je ale daná výkonná moc štátu, ktorá zatiaľ tento zlý stav len neúspešne tlmí. Naším kresťanským bojom je duchovný boj a takýmto bojom vieme boriť pýchu mysle (2Kor10:4-5), a tiež primitívne stereotypy v mysliach hlavne segregovaných Rómov a to mocou evanjelia Ježiša Krista a následne ich pastoráciou. Službe Rómom sa systematicky venuje viacero znovuzrodeneckých cirkví na Slovensku a v Čechách. Chcem dať týmto možnosť tým, ktorí vnímajú na svojom živote povolanie slúžiť pastoráciou Rómom v svojom regióne nás po dohode so svojím miestnym pastorom kontaktovať. Cieľom bude poukázať na špecifiká tejto služby a predať ľuďom s takýmto povolaním v praxi overené skúsenosti, vzájomné kontakty a osobné spoločenstvo. Taktiež, ak by mal niekto ochotu pomáhať v tejto činnosti prakticky, materiálne, alebo finančne, kliknite na našu stránku www.romaniarcha.sk .

Pastor Kříž v článku O jednote (Logos 3/2013) uvádza, „že priateľov si môžeme voliť, ale bratov nie“. Preto potrebujeme v zboroch vytvoriť podmienky nielen pre obrátenie, v tomto prípade Rómov, ale aj vybudovanie učeníkov a následne služobníkov, čo je už skutočne špecifická služba a pre našich Rómov svetlá budúcnosť.

Ján Repka- pastor zboru ROMANI ARCHA, Spišská Belá

http://www.naseslovensko.org/dokumenty/Yorkshire_post.pdf